KVKK Başvuru Esasları

SUENO HOTELS

KVKK Başvuru Esasları

TELERKO TURİZM A.Ş.

KVKK Başvuru Esasları

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Telerko Turizm A.Ş. Sueno Hotels’ de yürütülen Telerko Turizm A.Ş. 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’ un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarına yönelik olarak başvuru usullerini tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, Telerko Turizm A.Ş. Sueno Hotels’ de yürütülen BGYS için tanımlanan kapsamın tamamında geçerlidir.

3. TANIMLAR

Kuruluş: Telerko Turizm A.Ş. Sueno Hotels

Paydaş: Telerko Turizm. A.Ş. Sueno Hotels kapsamında yürütülen faaliyetlerden olumlu veya olumsuz bir şekilde doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenecek Kuruluşlar, gruplar veya kişilerdir.

Üçüncü Taraf: Kuruluşa sözleşme ile hizmet sağlayan tüzel kişiler ve personel.

Personel: Kuruluşta personel

Bilgi Güvenliği: Kuruluş varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

SHBİD: Sueno Hotels Bilgi İşlem Departmanı

İNTERNET SİTELERİ :Telerko Turizm A.Ş. bünyesinde yer alan internet sitelerini içerir. Bunlar sueno.com.tr; deluxe.sueno.com.tr; beach.sueno.com.tr; golf.sueno.com.tr; suenotur.com’dur.

4. UYGULAMA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’ un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kuruluş’ a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak kuruluşa yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,

  • Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kuruluş kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru ( Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması

Telerko Turizm A.Ş.

Levent Mah. Yeni Sülün Sok. No:1 34330 Beşiktaş / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

info@sueno.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı kuruluş tarafınca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 
  • Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, kuruluş ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, kuruluş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kuruluş ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kuruluşumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 KVKK Başvuru Formu

 Talep No

 Talep Konusu

 Seçiminiz

1

Kuruluşunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

2

Eğer kuruluşunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Eğer kuruluşunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

4

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

6

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

A)Silinmesini talep ediyorum

B)Anonim hale getirilmesini talep ediyorum

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

  • 444 66 77
  • 0 850 723 66 77